خط ویژه برای «مقاومت»

نخستین دیدارهای دیپلماتیک سید ابراهیم رئیسی در قامت رئیس جمهوری ایران با سران ۵ گروه از جریان مقاومت حاوی پیامی روشن است؛ آنکه تقویت جریان مقاومت در سیاست های منطقه ای دولت او تداوم خواهد یافت.

او در این دیدارها نشانه های پیروزی بزرگ جریان مقاومت را  بارز دانست و بر خوشبینی به آینده مقاومت تاکید کرد. به گفته رئیسی مهمترین اولویت سیاست خارجی دولت او ارتباط موثر با همسایگان و منطقه است.

 

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد