مدافعان شهردار پزشک چه می‌گویند؟

«خیالمان راحت بود که بی مشکل طی طریق می‌کنند.»

این جمله مدافعان رای گیری برای شهردار شدن علیرضا زاکانی قبل از تغییر مصوبه هیات وزیران درخصوص شرایط احراز شهرداران است . مدافعان رای گیری برای شهردار شدن علیرضا زاکانی قبل از افزوده شدن رشته تحصیلی وی چه استدالالی داشتند.

 

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد