محاسبات اکوایران از ساخت یک میلیون مسکن اعداد و ارقام عجیبی را نشان می‌دهد.