آدرس‌های غلط در اقتصاد ایران

ادبیات اقتصادی چون بخش مولد و غیرمولد و روانه کردن اعتبارات و نقدینگی به سمت بخش مولد در چند سال اخیر و خصوصا در دوران انتخابات فراوان به گوش میخورد.

اقتصاد چند گونه است؟ در ادبیات اقتصادی جهان اقتصاد چند دسته است؟

دکتر احمد عزیزی، مدیر عامل پیشین بانک ملی PLC لندن، معاون ارزی پیشین بانک مرکزی و صاحب نظر ارشد در حوزه بانکداری و پولی در گفت و گو با اکوایران پاسخ می‌دهد.


 

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد