اثر آمار اشتغال آمریکا بر بازارها

آمارهای اشتغال آمریکا از جمله مهم ترین داده های مهمی بود که در هفته گذشته منتشر شد. این داده ها در حالی منتشر شد که کمتر از حد انتظار و نا امید کننده بود.

اما علت این موضوع چه بود؟ بازارهای مالی به این داده ها چه واکنشی نشان دادند؟

اکو ایران در این برنامه با حضور علی رضاپور، تحلیلگر بازارهای مالی به این موضوعات پرداخته است.


 

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد