عواقب کودتا در غرب آفریقا

دو هفته ای است گینه بازار آلومینیوم جهانی را بهم ریخته است. اینجا در غرب آفریقا چه خبر است؟

افسران نیروهای ویژه گینه مدعی شدند آلفا کُنده، رئیس جمهوری را دستگیر و نهادهای دولتی را منحل و اجرای قانون اساسی این کشور را متوقف کرده اند.

گینه، منبع معادن آلومینیوم جهان است.

کودتا باعث افزایش قیمت آلومینیوم در ایران هم شده، کشور آلومینیوم خیز گینه برای جهان چه خوابی در سر دارد؟

 

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد