این طرح هر چند به اعتقاد برخی کارشناسان به لحاظ فنی و مهندسی شدنی است اما در عین حال سوالات بی پاسخی را طرح کرده.