تجربه اروپا برای آقای وزیر

اگر شهروند یک کشور اروپایی باشید باید سهم عمده ای از درآمدتان را بابت مالیات پرداخت کنید، به عنوان مثال نرخ مالیات بر درآمد در آلمان از ۱۴ تا ۴۵ درصد متغیر است.

در ایران هم با وزارت احسان خاندوزی طرح های مالیاتی شتاب گرفته است.

به خاطر چالشهای داخلی و خارجی اتحادیه اروپا، اتحاد پولی با شک و تردیدهایی روبروست.

برای همین موضوع اتحاد بانکی در اروپا شکل گرفته. هدف آن چیست؟

 

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد