در چند ماه آتی وضعیت بازار ارز چی می‌شود؟ مسائل سیاسی کشور و رویکرد دولت جدید چه تاثیری بر بازار خواهد داشت؟

 حسین دهداری کارشناس بازارهای مالی در مورد چالش‌های پیش‌روی بازار ارز می‌گوید.