موزه فرش یکی از مهم‌ترین موزه‌های کشور است که این انتخاب نگرانی‌های زیادی را در مورد آن دامن زده. 

در برنامه جدید پرسپکتیو با رضا دبیری‌نژاد، از موزه‌داران و پژوهشگران این رشته گفت‌وگو داشتیم.