فرصت‌هایی که آمریکا و چین به عنوان رقبای ایران در این زمینه هستند.

سید حسین سلیمی رئیس اتاق مشترک ایران و افغانستان در خصوص مهمترین اتفاقات رخ داده در حوزه تجارت بین دو کشور توضیح می‌دهد.