شنیده ها حاکی از آن است که نتیجه استعلامات حسنی کارگر، چند روزی ست که برای رئیس‌جمهور ارسال شده است. هرچند رئیسی برای حضور ستاری، از سوی برخی نزدیکانش تحت فشار بوده اما از سوی دیگر، فعالان اکوسیستم نوآوری و فناوری نیز به انتخاب فردی با سبقه نظامی برای مرجع سیاستگذار علم و فناوری انتقاد دارند و این رویکرد در تغییر مدیران را به نفع توسعه اکوسیستمی نوپا نمی دانند.