یاسر قزوینی حائری، استاد دانشگاه می‌گوید در این شرایط که عراق در تب و تاب و تنش است ایران باید رویکردش را در قبال این کشور تغییر دهد‌، نباید تمام تخم‌مرغ‌هایش را در سبد شخصی مانند مالکی بچیند و باید همراه با افکار عمومی عراق حرکت کند