در جلسه امروز ۱۳ پیشنهاد مطرح شد که تمامی آنها به جز یک پیشنهاد مورد مخالفت قرار گرفت. 

در بین پیشنهادات امروز اما موارد عجیبی هم مطرح شد. در اولین جلسه علنی بررسی طرح نظام بانکداری چه گذشت؟ 

محمد جندقی گزارش می‌دهد.