آنتی شوکهای بحران کرونا (بخش اول) : تدابیر ویژه عبور از بحران

مقابله با شوک برونزای حاصل از ویروس کورنا نیازمنمد تدابیر ویژه ای است که بتواند اقتصاد را با کمترین هزینه در مسیر عافیت رهنمون سازد. پروفسور هاشم پسران ضمن تآکید بر ارائه بسته های حمایتی کوتاه مدت معتقد است تحریک تقاضا در شرایط فعلی به مراتب از تحریک عرضه مهم تر است.

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد