آنتی شوکهای بحران کرونا (بخش دوم) : سکانس آخر ویروس کرونا

پروفسور هاشم پسران معتقد است بحران کرونا با تقریب بالایی تا سه ماه آینده ادامه خواهد داشت و بسته های حمایتی ارائه شده در این دوره می تواند مؤثر باشد. ولی همچنان هشدار می دهد اگر مراودات اجتماعی به حداقل نرسد، سیاست های ویژه اتخاذ شده راهگشا نخواهد بود و شاید با آنچنان عدم قطعیتی روبه رو شویم که به آسانی نتوان راه حل ساده ای برای گذار از یک بحران میان مدت یافت.

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد