لیبرالیسم پس از کرونا . گفتگو با دکتر موسی غنی نژاد

شیوع ویروس کرونا باعث اندیشه ورزی های بسیاری در مورد روندهای آتی شده است که یکی از آنها تردید در خصوص مفاهیم بنیادین لیبرالیسم است . دکتر موسی غنی نژاد معتقد است این تدابیر ویژه موقتی بوده و فقط برای حفظ حداقل معیشت به منظور رعایت فاصله گذاری اجتماعی اجرا شده است و خدشه ای بر مبانی اقتصاد آزاد در آینده وارد نخواهد شد.

 

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد