هوای خانه را چگونه بسازیم ؟

سایه اندازی رکود بر بازار ساخت و ساز طی پنج سال گذشته، بخش زیادی از صنایع وابسته به پروژه های ساختمانی را نیز درگیر کرده است.

تامین تجهیزات و تاسیسات روبنایی همچون سیستم تهویه هوا در واحدهای مسکونی از جمله صنایعی است که از این وضعیت تاثیر پذیرفته است. نوسانات نرخ ارز و ناپایداری اقتصادی سهم تولیدات داخلی این صنعت را افزایش داده است. اما برای انتخاب یک سیستم تهویه مناسب واحد مسکونی چه فاکتورهایی باید مدنظر خریدار یا مستاجر قرار گیرد که از نظر اقتصادی، توجیه داشته باشد؟

 

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد