در ایام تبلیغاتی انتخابات چه کار کنیم؟

در ایام تبلیغات انتخاباتی عموما در خصوص افراد صحبت می‌شود و برنامه‌ای از سوی کاندیداها نمی‌بینیم.

 آیا می‌توان امید داشت که برای این انتخابات تغییری در شیوه تبلیغات نامزدها ببینیم؟ برای این مقصود باید چه اقداماتی کرد؟

 

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد