مواجهه با بحران سه گانه

یک دهه است که سطح رفاه مردم ایران که با درآمد سرانه سنجیده می شود، بهبود درخوری نیافته است. علاوه بر مشکلات مزمن دهه های اخیر اکنون فشارهای مضاعفی نیز بواسطه تحریم ها، بیماری کرونا و اعتماد به سیاست گذاران کشور بر بدنه اقتصاد ایران تحمیل شده است. در این گفت و گو دکتر مسعود نیلی ضمن تشریح مکانیسم اثرگذاری سه مشکل یاد شده به پیامدهای نگران کننده ای می پردازد که تداوم مسیر فعلی را به دنبال خواهد داشت.

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد