نظام انگیزشی در کنترل کرونا

در اولویت گذاری برای حل بحران فعلی پیش روی اقتصاد ایران، تقریبا اجماع تفکر کلی وجود دارد که بازکردن زنجیره شیوع ویروس کرونا، اولین و مهم ترین قدم برای ورود به ریل حکمرانی اقتصادی خواهد بود. دکتر مسعود نیلی که با بهره گیری از تجارب جهانی باید بتوان نظام انگیزشی جالبی برای حداقل ساختن مراودات اجتماعی تنظیم کرد.

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد