پیش گویی نهادهای حاکمیتی؛ به جای تحلیل

در حالیکه تحلیل هایی متفاوتی از وضع اقتصاد ۹۹ توسط اقتصاددانان ارایه می شود،تغییر جایگاه نهادهای حاکمیتی نکته ی قابل توجه گفت وگوی" اکو ایران" با دکتر" حسینی" است. او‌ همچنین معتقد است که اثر تقویمی کرونا بر اقتصاد بیشتر است و چشم انداز مثبتی برای رشد اقتصادی کشور در سال جدید نمی بیند.

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد