آخرین اخبار سامانه یکپارچه تخصیص خودرو

اکو ایران : معاونت هماهنگی محیط کسب و کار به معاونت صنایع حمل و نقل وزارت صمت نامه نوشت.
اکو ایران : سازمان بازرسی کل کشور کفایت سامانه یکپارچه تخصیص خودرو را زیر سوال برد.
اکو ایران : دومین فروش از مسیر سامانه یکپارچه خودرو استارت خورد.
اکو ایران : بازه زمانی واریز وجه برای منتخبان ذخیره سامانه یکپارچه تخصیص خودرو 10 مشخص شد.
اکو ایران : زمان تقریبی فاکتور کردن خودروهای فروخته شده در سامانه یکپارچه تخصیص خودرو مشخص شد.
اکو ایران : سیاست گذار خودرویی از برنامه خود برای توقف بخت ازمایی برای خودروهای پرتقاضا پرده برداشت.
اکو ایران : شاهین، ساینا S، ساینا، کوییک R و کوییک S بدون قرعه کشی فروخته می شوند
اکو ایران : سوداگران حفره جدیدی در سد قرعه کشی خودرو پیدا کردند.
اکو ایران : تعداد خودروهای عرضه شده در اولین طرح فروش سامانه یکپارچه تخصیص خودرو افزایش یافت.
اکو ایران : تعداد خودروهای عرضه شده در اولین طرح فروش از مسیر سامانه یکپارچه تخصیص خودرو افزایش یافت.