آخرین اخبار بازار اولیه اوراق بدهی دولتی

اکوایران: رکوردزنی در نرخ سود اوراق بدهی دولتی در حالی رخ داد که سهم مشارکت مشتریان در بازار اولیه همچنان پایین است. در همین رابطه نهادهای مالی برای یازده هفته متوالی هیچ اوراقی را از دولت خریداری نکرده اند.
بورسی ها برای سومین ماه متوالی در بازار اولیه سکوت خود را ادامه داده و هیچ اوراقی را از دولت خریداری نکرده اند. در این هفته تنها 380 میلیارد تومان اوراق از دولت خریداری شده که عمده آن از سوی بازار پول بوده است.
سهم صندوق بازنشستگی از تامین کسری بودجه دولت در بازار اولیه دو ماه آذر و دی امسال برابر با صفر بوده است. البته بررسی ها نشان می‌دهد در کل، سهم صندوق بازنشستگی از این بازار تا هفته نخست بهمن ماه امسال معادل با 5 درصد بوده است.
خالص جذب نقدینگی در بازار اولیه اوراق بدهی از سوی دولت منفی بوده و در هفته های اخیر منفی تر نیز شده است. در همین رابطه در هفته منتهی به 28 دی ماه خالص جذب نقدینگی دولت در بازار اولیه برابر با منفی 83 همت بوده که از هفته قبل خود 13 همت منفی تر شده است.
در هفته سی و پنجم حراج اوراق بدهی دولتی یک بانک مانع از ثبت ششمین صفر دولت در کسب در آمداز این مسیر شد. در این بازار که دولت با فروش اوراق خود به تامین کسری بودجه می پردازد جمعا از ابتدای سال تاکنون در حدود 67 همت اوراق فروخته شده که سهم هفته اخیر حدودا 560 میلیارد تومان بوده است. تمام این اوراق را یک بانک از دولت خریده و نقش بانک ها را در حراج هفتگی اخیر به صددرصد رسانید.
در بررسی ماهانه تامین کسری بودجه دولت از مسیر اوراق بدهی دولتی مشاهده می شود کمترین سطح درامد زایی دولت از مسیر دارایی های مالی، در آذر ماه به ثبت رسیده است. در همین رابطه دو ماه است بورسی ها هیچ اوراقی از دولت خریداری نکرده و سطح مشارکتشان در تامین کسری بودجه صفر بوده است.
برای پنجمین بار در سال جاری، درآمد دولت از فروش هفتگی اوراق صفر شد. در این بازار که دولت با افزایش نرخ سود سعی در مدیریت بدهی های خود دارد نتوانست مشتریان را مجاب به خرید اوراق خودکند. در همین رابطه بورسی ها برای هشتمین هفته متوالی اوراقی را ازدولت خریداری نکرده اند.
حراج اوراق بدهی دولتی در سال جاری به مرحله سی و سوم خود رسید. بررسی های آماری نشان می دهد خرید مشتریان دولت در این بازار از آغاز پاییز امسال به بعد تقریبا 67.8 درصد نسبت به مراحل قبلی خود کاهش داشته است. این در حالی است که نرخ سود موزون در این بازار رکوردهای تازه ای را ثبت کرده و به 24 درصد نزدیک تر شده است.
در هفته منتهی به 13 دی ماه حراج اوراق بدهی دولتی در بازار به مرز هزار میلیارد تومان رسید. داده های این بازار نشان می دهد تمام اوراق عرضه شده در این بازار را بانکی ها خریداری کرده و برای هفتمین مرحله متوالی بورسی ها هیچ مشارکتی در این بازار نداشته اند.
در بازار اولیه اوراق بدهی که محل تامین کسری بودجه دولت از مسیری غیر تورمی به حساب می آید اتفاقی عجیب رخ داده است. داده ها نشان می دهد در شش مرحله اخیر بورسی ها هیچ اوراقی را از دولت خریداری نکرده و مشارکتی در این بازار نداشته اند. اتفاقی که در سال جاری بی سابقه بوده است.