آخرین اخبار خالص دارایی های خارجی

باوجود رشد 33 درصدی پایه پولی در پایان تابستان اما رشد خالص دارایی های خارجی بانک مرکزی 2 درصد افت ماهانه داشته است. بررسی های آماری از این شاخص در بازه سه ساله نشان می دهد در سال جاری، مسیر رشد نقطه ای این متغیر نزولی بوده و اکنون در سطح 15 درصد قرار دارد.
۱