اما تمام بحث‌ها و جدل‌های مطرح شده بین دو طرف زنده می‌ماند، همه چالش‌های دولت آینده و برنده امشب خواهد بود. 

 همه صداها و دردهایی که ۶۰ درصد مردم را از شرکت در دور اول انتخابات واداشت نیز به سختی‌ کار دولت چهاردهم می‌افزاید. 

آخرین قسمت از فصل اول ویکند، مروری دارد بر وقایع یک هفته گذشته و اتفاقاتی که در این دور از انتخابات رخ داده است.