اخیرا باز هم تلویزیون یکی از دست‌پرورده‌های خودش را طرد کرده‌است. گویی قصه بی‌وفایی تلویزیون، پایانی ندارد.