زمین‌لرزه‌هایی که هرچند خسارتی نداشتند اما شهروندان را نگران کردند. اینکه آیا باید منتظر زمین لرزه‌ای بزرگتر در جنوب کشور باشیم، پرسشی بود که در روزهای اخیر به ذهن بسیاری متبادر شده بود. 

برای پاسخ به این پرسش با علی بیت‌اللهی، رییس بخش زلزله‌شناسی مرکز تحقیقات راه و مسکن شهرسازی گفت‌وگو کردیم. او در این گفت‌وگو از منشا این لرزه‌ها در روزهای اخیر پرده برداشت.