پیری ناوگان، عدم دسترسی مناسب به قطعات مطمئن به میزان کافی به واسطه تحریم ها، نبود منابع مالی کافی، عضو نبودن ایران در کنوانسیون کیپ تاون که امکان دسترسی به منابع مالی مورد نیاز و حتی اجاره هواپیما را هم به کشور نمی دهد و عدم توجه مناسب به حمل و نقل هوایی از جمله چالش هایی هستند که ایمنی و سلامت پروازهای کشور را تهدید می کند.