مطالعات موسسه نظرسنجی گالوپ نشان می‌دهد که ناخشنودی در میان مردم جهان در سال ۲۰۲۱ به رکوردی جدید رسیده‌است. اما دلیل این ناخشنودی همگانی چیست؟