انتخابات فدراسیون فوتبال و حواشی آن بی شباهت به بازی تاج و تخت نیست.جنگ قدرتی که در نهایت با پیروزی مهدی تاج به پایان رسید.اما این تازه شروع راه است و در این گزارش به اولین چالش های پیش روی آقای رئیس می پردازیم.

سرزمین تاجگذاری بازنده ها