عاطفه احمدی را می توان استعدادی پرتجربه برای ایران دانست که حالا بزرگترین آرزویش قرارگیری در میان ۳۰ نفر برتر اسکی جهان است. 

مستندی از زندگی او، به زودی در اکوایران پخش خواهد شد.