چرا با وجود واکسیناسیون اروپا نتوانست از چنگ پیک چهارم فرار کند؟