اگرچه نباید دل به شایعات سپرد اما به نظر می‌رسد باید هوشیارتر عمل کرد.