او در این باره گفت: ۱۴ میلیون کودک در خانوارهایی زندگی می‌کنند که حداقل سبد غذایی را نمی‌توانند دریافت کنند. براساس آمار آموزش و پرورش حدود ۴۵۰ هزار کودک بازمانده از تحصیل داریم، حدود یک و نیم میلیون نفر کودک در معرض بازماندگی از تحصیل داریم. از نظر تبعیض آموزشی هم ۱۲ درصد قبولی‌های رتبه زیر ۳ هزار کنکور فقط از مدارس دولتی بودند.