برنامه آموزش

تولید ناخالص داخلی چیست ؟

تولید ناخالص داخلی و نرخ رشد سالیانه ی آن، دغدغه ی بسیاری از رهبران کشورهاست. این معیار سنجش، به ترسیم تصویری کلی از یک اقتصاد کمک می‌کند.

اما آیا همه چیز را در مورد اقتصاد یک کشور توضیح می‌دهد؟

چرا اقتصاد‌دانان تا حد زیادی روی این معیار متمرکز هستند؟

 

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد