مسعود نیلی، اقتصاددان معتقد است در این وضعیت، تحول اساسی و اصلی را نه در میدان اقتصاد، که در میدان سیاست باید جست و جو کرد. از نظر نیلی، بدون تحول اساسی در کیفیت حکمرانی، نمی توان برای حل چالش های اقتصادی برنامه ریزی کرد.

او دو پیش نیاز برای ابرچالش های اقتصادی معرفی می کند؛ تجدیدنظر در سیاست داخلی و اعتمادسازی بزرگ در جامعه و ترمیم رابطه با دنیا برای ورود منابع به داخل. پس از اعتمادسازی در داخل و خارج، می توان به حل چالش‎های اقتصادی امید داشت.