به گزارش اکوایران، روند نرخ بیکاری در ایران نزولی شده و کاهش قابل توجهی پیدا کرده است. مرکز آمار ایران، داده های نرخ بیکاری را در کشور به تفکیک هر فصل منتشر می کند و طی آن بررسی می کند این نرخ در بخش های مختلف چه تغییری داشته است؟

کمترین نرخ بیکاری در پاییز 1401

طبق داده های مرکز آمار، نرخ بیکاری پاییز 1401 برابر با 8.2 درصد بوده و در کمترین سطح خود در 17 سال اخیر رسیده است.

از زمستان 1397 تاکنون نرخ بیکاری در کشور تنزل جدی پیدا کرده و اکنون به کمترین میزان خود از شروع سال 1384 به بعد رسیده است.

بررسی ها نشان می دهد در مقابل سهم اشتغال کشور نیز در پاییز امسال برابر با 37.7 درصد بوده و نسبت به پاییز سال پیش تقریبا 0.4 واحد درصد بیشتر شده است.

بررسی در شاخه های مختلف اقتصادی کشور نشان می دهد عمده سهم اشتغال در بخش خدمات بوده است.

به عبارت دیگر مانند فصل های قبل، سهم اشتغال در کشاورزی کمتر شده و در مقابل به شاخه خدمات افزوده شده است. در بخش صنعت نیز تغییر چندانی رخ نداده و تقریبا 0.1 واحد درصد از فصل قبل پایین تر آمده است.

درنهایت بنابر داده های مرکزآمار ایران، در پاییز 1401، سهم اشتغال کشاورزی از کل برابر با 14.3 درصد بوده و این سهم در بخش صنعت معادل با 34.6 درصد به ثبت رسیده است.

بخش خدمات ایران که تنها رشد بخش اشتغال را در این فصل نسبت به موقعیت مشابه خود در سال گذشته تجربه کرده سهمی معادل با 51.3 درصد را دارا بوده است.

اما برخی از تحلیلگران این کاهش در نرخ بیکاری را لزوما یک اتفاق مثبت تلقی نمی کنند. چرا که این عده معتقدند همچنان که در فصل های اخیر نرخ بیکاری کمتر شده از مشارکت اقتصادی در ایران نیز کاسته شده است.

نرخ بیکاری

سقوط مشارکت اقتصادی در فصول اخیر 

به طور کلی نرخ مشارکت اقتصادی دلالت بر نسبت جمعیت فعال بازار کار به کل جمعیت 15 ساله و بیشتر است. طبق داده های مرکز آمار ایران کل جمعیت 15 ساله و بیشتر برابر با 63 میلیون و 866 هزار نفر بوده که از این میزان 26 میلیون و 207 هزار نفر سهم فعالان بازار کار بوده است.

بنابراین نرخ مشارکت اقتصادی کشور، در ایران معادل با 41 درصد بوده که نسبت به فصول گذشته در کمترین سطح قرار داشته است. بررسی ها نشان می دهد در فصول اخیر نرخ مشارکت اقتصادی در مرز 41 درصد باقی مانده است؛ برخی از فصول 0.1واحد درصد بالاتر و در برخی فصول 0.1 واحد درصد پایین تر. با این حال روند آماری می تواند امید رشد مشارکت اقتصادی به همراه کاهش نرخ بیکاری را در بر داشته باشد.