این اقتصاددان با بیان اینکه در این شرایط اگر واقع‌گرا باشیم، چاره‌ای جز تنوع درآمدها نداریم، معتقد است: تردیدی نیست اگر تحریم را پدیده موقت بدانیم، این راهکار توجیه دارد.