کاهش مصرف شیر و لبنیات به خودی خود نگران کننده است و همچنین باید توجه داشت که مصرف این مواد، در دوره اوج مصرف هم با الگوی مصرف پیشنهادی انستیتو تغذیه وزارت بهداشت هم متناسب نیست.