این اقتصاددان معتقد است که افت و خیز رشد اقتصادی کشور را می‌توان به بحث تحریم‌ها ربط داد، و رشد اقتصادی محدود اخیر را نمی‌توان یک رشد واقعی دانست.