به گزارش اکوایران، مقایسه دو سال اول دولت‌های یازدهم و سیزدهم نشان می‌دهد که حسن روحانی و ابراهیم رئیسی در پایان سال اول ریاست جمهوری خود رشد اقتصادی را افزایش داده‌اند، اما این افزایش در دولت روحانی بیشتر از دولت رئیسی بوده است. با این حال، نرخ رشد اقتصادی در پایان سال دوم ریاست جمهوری روحانی کمتر از این نرخ در پایان سال دوم ریاست جمهوری ابراهیم رئیسی ثبت شده است.

در این بررسی، به منظور رعایت شرایط مشابه، تنها دو سال اول ریاست جمهوری در نظر گرفته شده است. با وجود اینکه روحانی و رئیسی هر دو دولت خود را اواسط تابستان تحویل گرفتند، اما رشد اقتصادی کل سال 1392 جزو کارنامه روحانی و سال 1400 جزو کارنامه رئیسی در نظر گرفته شده است.

دولت یازدهم و خروج رشد اقتصادی از ناحیه منفی

حسن روحانی دولت یازدهم را در حالی تحویل گرفت که نرخ رشد اقتصادی در پایان سال 91 معادل منفی 8.6 درصد ثبت شده بود. آمارها نشان می‌دهد که این نرخ در پایان سال 92 به 2.5 درصد رسیده که نشانگر افزایش 11.1 واحدی است. البته نرخ رشد اقتصادی در پایان سال دوم ریاست جمهوری روحانی اندکی کاهش یافت و به 2.3 درصد رسید. بر این اساس، روحانی رشد اقتصادی منفی 8.6 درصدی را تحویل گرفته و نرخ رشد 2.3 درصدی را در پایان سال دوم دولت یازدهم تحویل داده است.

رشد اقتصادی 1400، آهسته اما پیوسته

رشد اقتصادی در پایان سال 99 که آخرین سال کامل ریاست جمهوری حسن روحانی بود، از محدوده منفی سال 98 خارج شده و به 3.3 درصد رسیده بود. ابراهیم رئیسی بعد از آنکه دولت را در مرداد 1400 از روحانی تحویل گرفت، رشد اقتصادی را تا پایان سال اول خود به 4.8 درصد رساند. بنابراین رشد اقتصادی از سال 99 تا پایان سال 1400 معادل 1.5 واحد درصد افزایش یافت. این رشد برای سال دوم ریاست جمهوری رئیسی نیز ادامه داشت به طوری که در پایان سال 1401 رشد اقتصادی معادل 4.8 درصد برآورد شده است. بنابراین می‌توان گفت اگرچه رشد اقتصادی دو سال ابتدایی دولت سیزدهم مثبت بوده، اما سرعت این رشد در سال دوم ثابت مانده است.

همانطور که اشاره شد، روحانی رشد اقتصادی منفی 8.6 درصدی را به 2.3 درصد در پایان سال دوم خود رساند. می‌توان گفت که علت این عملکرد مثبت، ظرفیت خالی شده در اقتصاد در سال 91 باشد. در این سال تحریم‌های غرب علیه ایران شدت گرفت که موجب سقوط رشد اقتصادی به کمترین رقم یازده ساله خود شد. به واسطه این رشد منفی، ظرفیت‌های خالی در اقتصاد شکل گرفت که در سال 92 به کار گرفته شد و رشد مثبت 2.3 درصدی را محقق کرد. ابراهیم رئیسی نیز رشد 3.3 درصدی سال 99 را به 4.8 درصد در پایان سال 1401 ارتقا داد.

photo_2023-08-05_11-36-53