بررسی ها نشان می دهد: دولت به طور معمول با دو هدف «درآمدی» و «بازتوزیعی» اقدام به اخذ مالیات از عموم مردم می کنند. برای دست یابی به هدف نخست باید حوزه و میزان اخذ مالیات مشخص شود و باتوجه به آن مکانیزم تغییر نرخ مالیاتی را در طول زمان تعیین کنند. اما در هدف دوم، دولت ها نقش رابین هود را بازی می کنند به این معنا که مجموعه ای از منابع را از دهک های بالاتر درآمدی اخذ و برای حمایت از اقشار درآمدی پایین تخصیص می دهند.

با وجود تعریف چنین اهدافی، در تمامی این سال ها، اخذ مالیات از سوی دولت ها با چالش های زیادی همراه بوده است. یکی از چالش های اصلی در مورد نظام مالیاتی به شکل یک سوال مطرح می شود که به چه دولتی باید مالیات پرداخت شود؟ آیا دولت های فربه که بدون توجه به واقعیت ها، هزینه های جاری را افزایش می‌دهند هم می توانند در یک چارچوب به اخذ مالیات اقدام کنند؟

این موضوع در نشست نقد و نظر گروه رسانه ای دنیای اقتصاد با حضور مهدی موحدی، سخنگوی سازمان امور مالیاتی، محمد وصال، استاد اقتصاد دانشگاه شریف و آرمان خالقی فعال بخش خصوصی واکاوی شده است.