محمدوصال،استادیار دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف می گوید اگرچه این دو نوع مالیات به عنوان ستون های اصلی نظام مالیاتی محسوب می شود اما اخذ مالیات از مردم در شرایط تورمی، یک پیش شرط اصلی نیاز دارد.

او در این باره توضیح داده است.