شمس الدین حسینی، وزیر پیشین امور اقتصاد و دارایی در همایش ملی شهرت و اعتبار بانک مرکزی گفته یکی از دلایل مشهور و معتبر بودن نهادی همچون بانک مرکزی در اقتصادهایی مثل انگلیس و امریکا این است که اثربخشی سیاست های پولی و ارزی در بلندمدت نزد فعالان اقتصادی مثبت است.

به اعتقاد او در ایران طی دهه های گذشته به جز یک دهه، در کنترل نرخ ارز موفق نبوده ایم.

حسینی گره اصلی اینکه چرا در سال های گذشته در کنترل نرخ ارز موفق نبوده ایم را توضیح داده است.