به گزارش اکوایران، آمارهای منتشرشده از مرکز آمار حاکی از آن است که تولید ناخالص داخلی ایران در سال 1401 برابر با 820 هزار میلیارد تومان بوده که در سال گذشته به 867 هزار میلیارد تومان رسیده است، بر این اساس رشد اقتصادی به ثبت رسیده در سال گذشته 5.7 درصد بوده است. بررسی ها نشان می دهد رشد اقتصادی برآورد شده در سال گذشته حدود نیم واحد درصد نسبت به رشد سال 1401 بالاتر رفته است.

از نگاه هزینه ای تولید ناخالص داخلی از بخش های هزینه مصرف نهایی خصوصی یا مردم، مخارج دولت، تشکیل سرمایه ثابت ناخالص و خالص صادرات تشکیل شده است.

از میان بخش های تشکیل دهنده GDP بیشترین سهم مربوط به هزینه مصرف نهایی خصوصی است. به طوری این بخش، سهم 50.9 درصدی از کیک اقتصاد ایران در سال 1402 را دارا است. در سال 1401 نیز بیشترین سهم اجزای هزینه از حجم اقتصاد ایران به هزینه های خصوصی تعلق داشته است. همچنین کمترین سهم از حجم اقتصاد در سال گذشته را خالص صادرات کالاها و خدمات ثبت کرده است.

در این گزارش به بررسی سهم اجزای هزینه ای از تولید ناخالص داخلی ایران(بدون احتساب تغییرات موجودی انبار) در سال گذشته پرداخته شده است.

کاهش سهم هزینه های مصرفی در 1402

هزینه های مصرف نهایی خصوصی که به معنای عام همان هزینه های مصرفی افراد جامعه است. این بخش بیشترین سهم از اقتصاد ایران را به خود اختصاص داده است. سهم مصرف خصوصی از کل تولید ناخالص داخلی در سال گذشته 50.9 درصد بوده است. با وجود اینکه مصرف خصوصی بیشترین سهم را از اقتصاد ایران همچنان داراست، اما سهم این بخش نسبت به سال 1401 کمی کاهش یافته است. سهم این بخش در سال 1401، 51.1 درصد براورد شده است.

 

روند افزایشی سهم مخارج دولت

هزینه مصرف نهایی دولت، جایگاه دوم در اجزای تشکیل دهنده اقتصاد را دارا است. هزینه مصرف نهایی دولت که همان مخارج دولت است در سال 1402 سهم 22.8 درصدی را از کل اقتصاد داشته است. سهم مخارج دولت از کیک اقتصاد ایران در سال گذشته نسبت به سال 1401 بالغ بر 2 واحد درصد بالاتر رفته است.

030327

عدم تغییر سهم سرمایه گذاری در اقتصاد ایران

رتبه بعدی در اجزای تشکیل دهنده اقتصاد ایران که به موتور رشد اقتصادی معروف است به تشکیل سرمایه ثابت ناخالص مربوط است. سهم سرمایه گذاری در اقتصاد ایران در سال 1402، 11.2 درصد بوده است که نسبت به سال 1401 با کاهش 0.1 واحد درصدی روبرو شده است. این بخش در سال 1401، 11.3 درصد از حجم اقتصاد کشور را در آمارها ثبت کرده است.

خالص صادرات کالاها و خدمات در مسیر صعودی

جایگاه آخر به خالص صادرات کالاها و خدمات اختصاص دارد که کمترین سهم از حجم اقتصاد ایران را شامل می شود. سهم این بخش از کیک اقتصاد در سال 1402، 9.1 درصد بوده است. خالص صادرات کالاها و خدمات در سال 1401، 8.4 درصد از تولیدناخالص داخلی را تشکیل داده است. بنابراین سهم این بخش در سال 1402 با افزایش 0.7 واحد درصدی مواجه شده است.