این اقدام در شرایط فعلی اقتصادی جهان، به چه دلیلی انجام می‌گیرد؟ بلومبرگ این موضوع را بررسی کرده است.