تاکید علی صالح آبادی بیشتر روی میزان مبادلات ارزی و نرخ آن در سامانه نیما بوده و معتقد است که حجم مبادلات ارزی در بازار آزاد چندان زیاد نیست و نیاز کشور را ارز نیمایی تامین می کند نه بازار آزاد و مبادلات کم عمق آن.