به گزارش اکوایران، هفته نخست خرداد یک اتفاق عجیب دیگر در بازار باز را به همراه داشت. در این بازار که بانک ها می توانند از بانک مرکزی نیازهای میان مدت خود را بر طرف کنند به نزد این بانک آمده و برای دومین هفته متوالی استقراض پول کرده اند.

پیش از این بانک مرکزی در هفته منتهی به 8 خرداد ماه حراج نهم بازار باز شکل گرفته و در آن 90 همت نقدینگی در بانک ها تزریق شد. اکنون اما دوباره در بانک ها بسط پول انجام شده است.

تزریق دوباره پول در بانک ها

در هفته منتهی به 10 خرداد ماه حراج دهم بازار باز برای دومین بار متوالی در یک هفته انجام شد. در حالی که بسط پول در هفته قبل معادل با 90 همت بود در این هفته اما دوباره به این رقم افزوده شده و 58 همت دیگر در بانک ها بسط داده شد. بر این اساس در هفته اخیر، حجم تزریق پول در بازار باز معادل با 148 همت شده است. تزریقی که مجموعا در بالاترین سطح تاریخ بازار باز بوده است.

این در حالی است که همچنان نرخ سود در مسیر ثابت خود باقی مانده و معادل با 23 درصد در بازار باز به ثبت رسیده است. در مقابل اما نرخ بهره بین بانکی در کشور کم تر شده و در سطح 23.65 درصد ثبت شده است.

با وجود آن که افت نرخ بهره می توانست علامتی از وضعیت بهبود در شرایط پولی بانک ها را در برداشته باشد اما بسط دوباره پول در بازار باز سیگنالی مهم از تشدید کسری در نظام بانکی را به همراه داشته است. 

بازار باز