قسمت پنجم فارکست بانکداری به این بحث مهم در اقتصاد ایران می‌پردازد تا بتواند ربا و نرخ بهره را از هم تمیز دهد. کامران ندری و احمد عزیزی مهمانان این قسمت هستند. 

عزیزی، صاحبنظر ارشد بانکی می‌گوید پول اعتباری ارزش ذاتی ندارد و هنگامی که تورم وجود دارد، ارزش پول دچار افول می‌شود. در چنین شرایطی معامله پول مصداق ربا نیست.

ندری عضو هیات علمی دانشکده معارف اسلامی و اقتصاد دانشگاه امام صادق نیز معتقد است که رابطه سپرده‌گذار با بانک رابطه‌ای بر مبنای قرض نیست که بگوییم ربای قرضی می شود؛ از سوی دیگر رابطه بانک با گیرنده وام نیز رابطه قرضی به حساب نمی‌آید.